Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

O nas

Czcionka:

I LO im. J. Słowackiego w  Częstochowie kształci młodych ludzi przygotowanych do życia w społeczności lokalnej, ale i świadomych swego miejsca w Polsce i w Europie. Placówka ma ponad stuletnią tradycję i jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Kultywowanie tradycji, a jednocześnie unowocześnianie szkoły, otwarcie na potrzeby rynku i współpraca z instytucjami i organizacjami to jedno z zadań realizowanych w I LO.

I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie zapewnia swoim uczniom:
·    rzetelną edukację, która umożliwia wszechstronny rozwój młodego obywatela
·    dba o rozwój edukacyjno - emocjonalny
·    uczy samodzielności
·    przygotowuje do matury i podjęcia studiów
·    uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
·    kształtuje świadomego i krytycznego odbiorcę tekstów kultury
·    rozwija pasje, np. dziennikarskie, artystyczne, polityczne

Co nas wyróżnia:
• ponad 100 lat tradycji
• łączenie tradycji i nowoczesności
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• prężnie działający Samorząd Uczniowski
• przygotowanie do olimpiad i konkursów
• pracownie multimedialne
• atrakcyjna oferta dydaktyczno – wychowawcza:

 • aktywność w Międzynarodowej Rodzinie Szkół im. J. Słowackiego
 • działalność w ramach programu Słowacki Szkołą Teatru
 • prasa uczniowska
 • klasy innowacyjne z programami autorskimi
 • klasy akademickie objęte patronatem AJD
 • koło politologiczne Entropia
 • koło teatralne Teatralniak
 • koło aktorskie prowadzone przez aktora Marka Ślosarskiego
 • koło miłośników języka włoskiego
 • organizacje charytatywne: PCK, UNICEF, Caritas, Agape
 • projekty unijny Zaplanuj swoją karier, Wspomaganie na piątkę, Praca metodą SAILS,    
 • Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
 • projekt dla gimnazjalistów: English through Art., Energetyka jądrowa
 • program Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Szkolny Ośrodek Kariery
 • szkolny radiowęzeł
 • Słowak - fanklub Włókniarz Częstochowa
 • stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. J. Słowackiego Z tradycją w XXI wieku
 • strona internetowa www.slowacki.net
 • telewizja szkolna Słowak TV
 • uczestnictwo w programie NHEF
 • współpraca z Życiem Częstochowy i Powiatu
 • współpraca z ośrodkami akademickimi na terenie całego kraju

• nauka języków obcych:
angielskiego
niemieckiego
rosyjskiego
włoskiego
łacińskiego

• współpraca z zagranicą:

 • Kilonia, Kiel (Ernst – Barlach – Gymnasium)
 • Bawaria, Forchheim (Ehrenburg – Gymnasium)
 • Comenius (Belgia, Hiszpania, Litwa, Norwegia, Włochy)
 • Wymiana z Ukrainą (szkoła w Doniecku)
 • Wymiana z Izraelem
 • AIESEC – wizyty studentów z całego świata
 • eTwinning    
 • wycieczki zagraniczne

1.    Misja – wizja – priorytety – kierunki rozwoju szkoły

1.1. Nasza misja

Misją szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności w myśl starożytnej maksymy:
„Non scholae sed vitae discimus”.

Staramy się uatrakcyjnić ofertę szkoły, skupiając się na rozwijaniu kilku obszarów edukacyjnych: edukacji kulturowej, olimpijskiej, europejskiej, obywatelskiej oraz działalności samorządowej uczniów. W tym celu szkoła podjęła współpracą z licznymi organizacjami i instytucjami, które wspomagają proces nauczania. Do instytucji tych należą:

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • British Council
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Centrum Języków Europejskich w Częstochowie
 • Centrum Wolontariatu w Częstochowie
 • Dom Norymberski w Krakowie
 • Filharmonia Częstochowska
 • Hospicjum w Częstochowie
 • Instytut Goethego w Krakowie
 • Instytut Pamięci Narodowej Częstochowa
 • Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
 • Laboratorium mikrobiologiczne Częstochowa – Parkitka
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum Częstochowskie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie
 • Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER
 • Pałac Młodzieży w Katowicach
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Politechnika Częstochowska
 • Polski Czerwony Krzyż w Częstochowie
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Regionalny w Częstochowie
 • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie
 • Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekologicznych PRZYTULIA
 • Stowarzyszenie Częstochowskich Amazonek
 • Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Osobom Niepełnosprawnym SPRION
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Katowicach
 • Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Śląski
 • Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

1.2. Nasza wizja

Nieustannie dbamy o podnoszenie jakości kształcenia. Służą temu zarówno efekty mierzalne (wyniki matur, wskaźniki EWD) jak i niemierzalne (nasi uczniowie zdobywają umiejętność radzenia sobie we współczesnym świecie, rozwijają się emocjonalnie, uczą umiejętności podejmowania decyzji, samodzielność).

Realizujemy zalecenia Parlamentu Europejskiego z 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie. Do naszych priorytetów należą:
·    porozumiewanie się w języku ojczystym,
·    porozumiewanie się w językach obcych,
·    świadomości i ekspresja kulturalna,
·    kompetencje społeczne i obywatelskie,
·    umiejętność·     uczenia się,
·    inicjatywa i przedsiębiorczość·    

Analiza EWD wyraźnie wskazuje, że LO im. J. Słowackiego to szkoła sukcesu w zakresie kształcenia humanistycznego i polonistycznego. Jednakże to także szkoła niewykorzystanych szans i wymagająca pomocy, zwłaszcza w zakresie kształcenia przyrodniczego                                                       i matematycznego. Praca zespołów przedmiotowych zaowocowała następującymi wnioskami zmierzającymi do poprawy efektywność nauczania:
·    promowanie uczniów zdolnych – zorganizowanie wycieczki dla uczniów, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 (kl.II) i co najmniej 5,0 (kl.I)
·    stworzenie galerii portretów – Osobowości Słowaka (załącznik nr 1)
·    opracowanie prostej, czytelnej procedury postępowania w przypadku niskiej frekwencji (załącznik nr 2)
·    prowadzenie zajęć·     przygotowujących do matury
·    uatrakcyjnienie zajęć·     – pokazy, doświadczenia, prezentacje multimedialne
·    zorganizowanie zajęć·     wyrównawczych z matematyki

 1.3.Nasze priorytety - najważniejsze kierunki edukacyjne:

*edukacja kulturowa -  edukacja filmowa, teatralna i dziennikarska, teatr szkolny, koło miłośników teatru, edukacja literacka -  prasa uczniowska, współpraca z Życiem Częstochowy i Powiatu, audycje radiowęzłowe,  Angielski przez sztukę -  program grupy anglistów obejmujący gimnazjalistów i uczniów liceum, przystąpienie do projektu Słowacki Szkołą Teatru, uczestnictwo w programie NHEF;

*edukacja olimpijska - realizowana poprzez przygotowanie uczniów do udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

*edukacja europejska -  współpraca z zagranicą, w tym program COMENIUS, kontynuowanie
licznych programów wymiany- wymiana z Kiel (Ernst – Barlach - Gymnasium), wymiana ze szkołą
w Bawarii (Forchheim), wymiana ze szkołą w Doniecku, wymiana z Izraelem, eTwinning, AISEC, wycieczki zagraniczne;

*edukacja obywatelska -  tworzenie prawa szkolnego, prawybory  w ramach ogólnopolskiej
akcji Młodzi głosują;

*działalność samorządowa - organizacja imprez cyklicznych jak np. mikołajki, walentynki,
organizacja  uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, działania na rzecz środowiska, „drzwi
otwarte”, akcje informacyjne w gimnazjach, założenie szkolnej telewizji;

1.4. Nasz absolwent:

 • jest świadomym Polakiem i Europejczykiem
 • doskonale zna zasady dobrego wychowania,
 • dzięki zdobytym w naszej szkole umiejętnościom i wiedzy jest przygotowany do dalszego kształcenia,
 • orientuje się w zagrożeniach istniejących we współczesnym świecie (alkoholizm, narkomania, cyberprzemoc, AIDS, sekty...),
 • zna prawa i obowiązki funkcjonujące w relacjach społecznych,
 • przygotowany do życia w społeczeństwie,
 • prezentuje postawę patriotyczną, interesują go problemy miasta, kraju, narodu,
 • jest wychowany w poszanowaniu dla wolności wyznań religijnych,
 • potrafi zaakceptować samego siebie i radzi sobie z różnymi problemami, stresem, umie rozwiązywać konflikty,
 • człowiek świadomy swej wartości,
 • aktywny w środowisku lokalnym,
 • zaradny życiowo,
 • swobodnie porozumiewa się w j. obcym,
 • świadomy odbiorca dzieł kultury,
 • dba o tradycje i honor szkoły

2. Kształcenie

2.1. profile szkoły dostosowane do potrzeb rynku pracy
Kształcenie w I LO oparte jest na podstawie programowej i stworzonych przez zespoły przedmiotowe  zestawach programów nauczania, które tworzą szkolny zestaw programów. Profile szkoły będą ustalane na spotkaniach zespołu do spraw strategii rozwoju szkoły, który, dokonując analizy wyników matury, śledząc losy absolwentów i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych uczniów, zdecyduje o stworzeniu oddziałów. Ostateczną jednak decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

2.2. zadania realizowane w obszarze kształcenia
Zadaniem szkoły jest przede wszystkim stworzyć uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki nauki i pracy, dlatego misją szkoły jest być placówką o wysokim poziomie nauczania. W szkole podejmowane i planowane są liczne inicjatywy zmierzające do realizacji tego założenia. Jedną z form aktywizowania młodzieży i podnoszenia jakości nauczania są zajęcia pozalekcyjne. W szkole odbywają się zajęcia z większości przedmiotów przygotowujące młodzież do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oprócz tego uczniowie mają możliwość rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań w ramach dodatkowych zajęć.
Oprócz zajęć pozalekcyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na  wprowadzenie, w szerszym zakresie, lekcji otwartych – stwarzając możliwość obserwacji własnych zajęć przez  nauczycieli danego przedmiotu (doskonalenie w ramach Zespołu Przedmiotowego). Inną formą podniesienia jakości kształcenia będzie kontynuowanie pracy nad wewnętrznym systemem pomiaru osiągnięć uczniów (wielostopniowe sprawdziany porównawcze: np. matury próbne, sprawdziany ''na wejście” dla uczniów klas pierwszych).Ważnym zadaniem jest również współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i podejmowanie przez nauczycieli pracy w zespołach sprawdzających matury pisemne.
    
Zasadniczym celem kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej jest wykształcenie w młodzieży umiejętności samodzielnego myślenia, selektywnego gromadzenia wiedzy, co w efekcie pozwoli na  zdanie matury i podjęcie studiów zgodnych z oczekiwaniami. Nadzorując przebieg procesu kształcenia należy zwrócić uwagę na: korelację treści kształcenia i przyjętych planów nauczania opartych o podstawę programową, zindywidualizowanie nauczania, stosowanie różnorodnych metod nauczania, w tym szeroko rozumianą edukację kulturalną.

3.Wychowanie i opieka
Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest rozpoznanie środowiska rodzinnego i predyspozycji uczniów. W szkole istnieje Program Wychowawczy, który jest podstawą dla wychowawców do stworzenia planu pracy w ramach godzin z wychowawcą. Zadaniem szkoły będzie ujednolicenie tematów lekcji z wychowawcą. Za priorytetowe szkoła uznaje kontynuowanie realizacji programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych, współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój  i wychowanie, a także kształtowanie związku z historią i tradycjami I LO.

3.1.    programy profilaktyczne

·    Asertywne NIE wobec nałogów
·    Trzymaj FAS- on
·    Wybierz życie
·    Akademia czerniaka

3.2.    cykliczne zajęcia warsztatowe

·    zajęcia integracyjne dla klas I
·    Moje mocne strony, a wybór zawodu – preorientacja zawodowa zajęcia dla klas II
·    Warsztaty o uzależnieniach
·    Poradnia online- profilaktyka samobójstw
·    Emocje są wśród nas

3.3. współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowania

·    Zespół Poradni – Poradnia nr 1
·    Monar, Powrót z U
·    Centrum Informacji Zawodowej
·    Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji – SOWA
·    Kuratorzy Sądowi
·    Sąd Rejonowy
·    Policja
·    Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
·    Akademia im. Jana Długosza
 
3.4. kształtowanie związku z historią i tradycjami I LO.
·    zapoznanie z historią i tradycjami szkoły oraz miasta Częstochowy w ramach     opracowanego scenariusza cyklu lekcji z wychowawcą zatytułowanego np. Świadomy     licealista. Celem takich działań będzie wzbudzenie przekonania u uczniów, że bycie słowakiem - uczniem I LO im. J. Słowackiego to powód do dumy i duże zobowiązanie
·    obchody Dnia Patrona – umiejętne połączenie tradycji i innowacji poprzez zorganizowanie     w 2013 r. uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Ludmiły Marjańskiej – absolwentki i przyjaciółki I LO
·    opracowanie ceremoniału uroczystości szkolnych
·    wybór pocztu sztandarowego na uroczystości szkolne

 

4. Baza szkoły

    I LO ma doskonałą lokalizację. Usytuowanie szkoły w centrum miasta, w pobliżu dworca kolejowego, autobusowego i linii tramwajowej, pozwala na podjęcie nauki zarówno uczniom mieszkającym w Częstochowie jak i w okolicznych miejscowościach.
Placówka liczy aktualnie 20 oddziałów, bazę dydaktyczną stanowią 24 sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia, radiowęzeł, pomieszczenia administracyjne i socjalne, gabinet pielęgniarski.

 

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza