Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Konkurs regionalny

Czcionka:

IV edycja konkursu - rok szkolny 2018/2019

Regulamin Regionalnego Konkursu

Energetyka jądrowa przyszłością narodu” EDYCJA IV – rok szkolny 2018/2019

 

 1. Regionalny konkurs jest kontynuacją Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu częstochowskiego „Energetyka jądrowa przyszłością narodu”. Ze względu na duże zainteresowanie uczniów i ich opiekunów organizatorzy konkursu postanowili rozszerzyć jego zasięg.

 2. Regionalny konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

 3. Honorowy patronat nad konkursem przyjął prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Rektor Politechniki Częstochowskiej.

 4. Opiekę merytoryczną sprawuje Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 5. Konkurs organizują nauczycielki chemii, fizyki, geografii I LO im. J. Słowackiego: Elżbieta Żołyniak, Katarzyna Tazbir, Dorota Stelmach, Monika Lichańska Walas.

 6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (klasy 7 i 8) powiatu częstochowskiego.

 7. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań energetyką jądrową wśród uczniów szkół gimnazjalnych;

 • popularyzacja wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu energetyki jądrowej;

 • mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy;

 • wyłonienie uczniów utalentowanych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i praca nad rozwijaniem ich zdolności;

 • popularyzacja pracy z uczniem zdolnym;

 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zainteresowaniach przyrodniczych.

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

Pierwszy etap to udział młodzieży w wykładach z zakresu wiedzy o energetyce jądrowej, zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w pięciu blokach tematycznych.

Terminy spotkań:

31.01.2019 r. 13.15 15.15 blok fizyka

15.15 – 15.30 – przerwa kawowa

15.30 – 17.30 – blok geografia

                          1.02.2019 r. 12.00 14.00 blok chemia

14.00 – 14.15 – przerwa kawowa

14.15 – 16.15 – blok biologia

16.15 – 16.30 – przerwa kawowa

16.30 – 18.30 – blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej

 

Tematyka bloków:

Blok fizyka: Właściwości promieniowania α, β, γ. Czas połowicznego rozpadu. Reaktor jądrowy: typy reaktorów, budowa, zasada działania. Energia jądrowa. Rozszczepienie jądra atomowego. Radioaktywność i jej jednostka. (mgr Katarzyna Tazbir, I LO w Częstochowie)

Blok chemia: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym. Liczba atomowa i liczba masowa. Izotopy promieniotwórcze. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, reakcje jądrowe. Zapis reakcji. Szeregi promieniotwórcze. Czarnobyl. (mgr Elżbieta Żołyniak, I LO w Częstochowie)

Blok geografia: Rozmieszczenie złóż uranu w Polsce i na świecie, ich zasoby i wydobycie. Elektrownie jądrowe, plusy i minusy energetyki jądrowej. Skutki katastrofy elektrowni atomowej Fukushima. (mgr Dorota Stelmach, I LO w Częstochowie)

Blok biologia: Napromieniowanie żywności technologia alternatywna. Wykorzystanie technik jądrowych w medycynie diagnostyka i leczenie chorób. (mgr Monika Lichańska Walas, I LO

w Częstochowie)

Blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej: rodzaje materiałów stosowanych do wytwarzania elementów generatorów energii. (dr inż. Renata Włodarczyk, Politechnika Częstochowska)

 

Do etapu II zakwalifikują się wszyscy uczniowie uczestniczący w wykładach. Pierwszy etap odbywać się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie. Finał Konkursu odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130 dnia 1.03.2019 r.

 

Drugi etap polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 25 zadań testowych zamkniętych oraz pięciu zadań otwartych:

 • czas przewidziany na rozwiązanie testu 60 min,

 • test obejmować będzie zakres treści przekazanych podczas wykładów,

 • zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem, zaznaczając w arkuszu odpowiedzi jedną najlepszą spośród podanych odpowiedzi do każdego pytania,

 • za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt,

 • wszystkie poprawki w arkuszu odpowiedzi traktowane jako odpowiedzi błędne,

 • zaznaczenie więcej niż jednej lub żadnej opcji odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna

 • dopuszcza się korzystanie z kalkulatorów prostych, układu okresowego pierwiastków zostaną one dołączone do zestawu pytań,

 • test odbywać się będzie w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130 , te same zadania w tym samym czasie rozwiązują wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie,

 • komisja szkolna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy,

 • prace konkursowe sprawdzane przez nauczycieli w/w liceum.

Po sprawdzeniu testów i obliczeniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników komisja ustala listę zwycięzców.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130 dnia 1.03.2019 r.

 

 1. Nagrody:

I miejsce nagroda finansowa ufundowana przez Dyrektora I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie II i III miejsce- nagrody rzeczowe

 1. Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczestników (na odpowiednim formularzu załącznik nr 1 do regulaminu). Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej I LO.

 2. Termin zgłaszania uczestników upływa z dniem 30.01.2019 r.

 

 1. Zgłoszenia należy kierować na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa ,

lub faksem 34-3681480

lub e-mail: liceum.slowackiego@gmail.com

z dopiskiem: IV Regionalny Konkurs „Energetyka jądrowa przyszłością narodu”

 

 

W przypadku braku karty zgłoszenia uczniowie nie przystępują do konkursu.

 1. Poprawione prace mogą być udostępnione do wglądu uczestnikom konkursu i ich nauczycielom w siedzibie Organizatora i przechowywane będą do końca roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs.

 2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 3. W przypadku dużej liczby chętnych czas przeprowadzanych zajęć ulegnie modyfikacji, o czym szkoły zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.


2017/2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu "Energetyka Jądrowa Przyszłością Narodu" organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych powiatu częstochowskiego.
Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu znajdują się w załączniku.
 
Organizatorzy Konkursu
                                      

 

 

 

Regulamin Regionalnego Konkursu

„Energetyka jądrowa przyszłością narodu”

EDYCJA II   – rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

 

1. Regionalny konkurs jest kontynuacją Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych  powiatu częstochowskiego „Energetyka jądrowa przyszłością narodu”. Ze względu na duże zainteresowanie uczniów i ich opiekunów organizatorzy konkursu postanowili rozszerzyć jego zasięg.

2. Regionalny konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

3. Honorowy patronat nad konkursem przyjął prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Rektor Politechniki Częstochowskiej.

4. Opiekę merytoryczną sprawuje Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

5. Konkurs organizują nauczycielki chemii, fizyki, geografii  I LO im. J. Słowackiego: Elżbieta Żołyniak, Katarzyna Tazbir, Dorota Stelmach.

6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów.

7. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań energetyką jądrową wśród uczniów szkół gimnazjalnych;

 • popularyzacja wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu energetyki jądrowej;

 • mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy;

 • wyłonienie uczniów utalentowanych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i praca nad rozwijaniem ich zdolności;

 • popularyzacja pracy z uczniem zdolnym;

 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zainteresowaniach przyrodniczych.

 

8. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

Pierwszy etap to udział młodzieży w wykładach z zakresu wiedzy o energetyce jądrowej, zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w pięciu blokach tematycznych.

 

Terminy spotkań:   

 17.03.2017 r.         15.00 – 17.00 – blok fizyka

                                  17.00 – 17.15 – przerwa kawowa

                                  17.15 – 19.15 – blok geografia

                                 

 

 18.03.2017 r.           9.00 – 11.00 – blok chemia

                                  11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

                                  11.15 – 13.15 – blok biologia

                                  13.15 – 13.30 – przerwa kawowa

                                  13.30 – 15.30 – blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej

 

Tematyka bloków:

 

     Blok fizyka: Właściwości promieniowania α, β, γ. Czas połowicznego rozpadu. Reaktor jądrowy: typy  

                     reaktorów, budowa, zasada działania. Energia jądrowa. Rozszczepienie jądra atomowego.  

                     Radioaktywność i jej jednostka. (mgr Katarzyna Tazbir, I LO w Częstochowie)

 

 

     Blok chemia: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym. Liczba atomowa i liczba

                            masowa. Izotopy promieniotwórcze. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, reakcje jądrowe.

                            Zapis reakcji. Szeregi promieniotwórcze. Czarnobyl. (mgr Elżbieta Żołyniak, I LO w Częstochowie)

 

Blok geografia: Rozmieszczenie złóż uranu w Polsce i na świecie, ich zasoby i wydobycie. Elektrownie      

                      jądrowe, plusy i minusy energetyki jądrowej. Skutki katastrofy elektrowni atomowej Fukushima.               

                           (mgr Dorota Stelmach, I LO w Częstochowie)

 

Blok biologia: Napromieniowanie żywności – technologia alternatywna Wykorzystanie technik jądrowych

                     w  medycynie – diagnostyka i leczenie chorób. (mgr Aleksandra Krawczyk, RODN  „WOM”  

                       w  Częstochowie)

 

Blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej: rodzaje materiałów stosowanych do wytwarzania   

                      elementów generatorów energii (dr inż. Renata Włodarczyk, Politechnika Częstochowska)

 

Do etapu II zakwalifikują się wszyscy uczniowie uczestniczący w wykładach. Pierwszy  etap odbywać  się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie. Finał Konkursu odbędzie się w sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej dnia  1.04.2017 r.

 

Drugi etap polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 25 zadań testowych zamkniętych oraz pięciu zadań otwartych:

 • czas przewidziany na rozwiązanie testu – 60 min,

 • test obejmować będzie zakres treści przekazanych podczas wykładów,

 • zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem, zaznaczając w arkuszu odpowiedzi jedną najlepszą spośród podanych odpowiedzi do każdego pytania,

 • za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt,

 • wszystkie poprawki w arkuszu odpowiedzi traktowane są jako odpowiedzi błędne,

 • zaznaczenie więcej niż jednej lub żadnej opcji odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna

 • dopuszcza się korzystanie z kalkulatorów prostych, układu okresowego pierwiastków – zostaną one dołączone do zestawu pytań,

 • test odbywać się będzie w auli Politechniki Częstochowskiej, te same zadania w tym samym czasie rozwiązują wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie,

 • komisja szkolna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy,

 • prace konkursowe sprawdzane są przez nauczycieli w/w liceum.

Po sprawdzeniu testów i obliczeniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników komisja ustala listę zwycięzców.

9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu 1.04.2017 r. w  sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej

 

10. Nagrody: 

I miejsce – nagroda finansowa ufundowana przez Dyrektora I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

II i III miejsce-  nagrody rzeczowe

 

11. Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczestników (na odpowiednim formularzu – załącznik Nr 1). Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej I LO.

 

12. Termin zgłaszania uczestników upływa z dniem 17.03.2017 r.

 

13. Zgłoszenia należy kierować na adres:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa , 

 

lub faksem 34-3681480

 

lub e-mail: liceum.slowackiego@gmail.com

z dopiskiem: II Regionalny Konkurs „Energetyka jądrowa przyszłością narodu”

 

 

     W przypadku braku karty zgłoszenia uczniowie nie przystępują do konkursu.

 

13. Poprawione prace mogą być udostępnione do wglądu uczestnikom konkursu i ich nauczycielom w siedzibie Organizatora i przechowywane będą do końca roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs.

14.  Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

15. W przypadku dużej liczby chętnych czas przeprowadzanych zajęć ulegnie modyfikacji, o czym szkoły zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie uczestników  do Regionalnego Konkursu 

„Energetyka jądrowa przyszłością narodu”

EDYCJA II   - rok szkolny 2016/2017

Szkoła:

 

 

(pieczęć adresowa szkoły)

zgłasza:

l.p.

imię, nazwisko

klasa

nauczyciel prowadzący

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Szkolny opiekun konkursu

(telefon kontaktowy, adres mailowy)

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Regulamin Powiatowego Konkursu

„Energetyka jądrowa przyszłością narodu”

EDYCJA II   -  2014/2015

                                

1. Honorowy Patronat nad II Powiatowym Konkursem „Energetyka Jądrowa – Przyszłością Narodu” objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński.

2.Powiatowy konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

3. Honorowy patronat nad konkursem objęło również Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

4. Opiekę merytoryczną sprawuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Otwockiem, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

5. Konkurs organizują nauczycielki chemii, biologii, fizyki, geografii  I LO im. J. Słowackiego: Elżbieta Żołyniak, Monika Lichańska–Walas, Katarzyna Tazbir, Dorota Stelmach.

6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego.

7. Cele konkursu

 • rozwijanie zainteresowań  energetyką jądrową wśród uczniów szkół gimnazjalnych

 • doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki jądrowej

 • mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy

 • szukanie uczniów utalentowanych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i praca nad rozwijaniem ich wiedzy

 • popularyzacja pracy z uczniem zdolnym

 • umożliwienie konfrontacji poziomu wykształcenia i wiedzy gimnazjalnej między poszczególnymi uczestnikami

 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zainteresowaniach przyrodniczych

8. Projekt zakłada udział w dwóch etapach.

 • Pierwszy etap to udział młodzieży w wykładach z zakresu wiedzy o energetyce jądrowej, zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w pięciu blokach tematycznych.

 

Terminy spotkań:     4.X.2014    9.00 - 11.00 - blok fizyka

                              18. X.2014   9.00 - 11.00 - blok chemia

                              25. X.2014   9.00 - 11.00 - blok geografia

                                     8 .XI.2014   9.00 - 11.00 - blok biologia

                                     15.XI.2014  9.00 - 11.00 – blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej

 

Tematyka bloków:

Blok fizyka: Właściwości promieniowania α, β, γ. Czas połowicznego rozpadu. Reaktor jądrowy                                                                                           

                     – typy reaktorów, budowa, zasada działania. Energia jądrowa. Rozszczepienie jądra

                      atomowego. Radioaktywność i jej jednostka.( mgr. Katarzyna Tazbir I LO)

 

Blok chemia: Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym. Liczba atomowa

                       i liczba masowa. Izotopy promieniotwórcze. Promieniotwórczość naturalna i                        

                           sztuczna, reakcje jądrowe. Zapis reakcji. Szeregi promieniotwórcze. Czarnobyl.

                           ( mgr. Elżbieta Żołyniak I LO)

 

Blok geografia: Rozmieszczenie złóż uranu w Polsce i na świecie- ich zasoby i wydobycie.

                          Elektrownie jądrowe – plusy i minusy energetyki jądrowej.

                        Skutki katastrofy elektrowni atomowej Fukushima. ( mgr. Dorota Stelmach I LO )

 

Blok biologia: Napromieniowanie żywności – technologia alternatywna

                        Wykorzystanie technik jądrowych w medycynie- diagnostyka i leczenie chorób.

                        ( mgr. Monika Lichańska – Walas  I LO)

 

Blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej: rodzaje materiałów stosowanych do

                       wytwarzania elementów generatorów energii (dr inż. Renata Włodarczyk

                       Politechnika Częstochowska)

 

Do etapu II  zakwalifikują  się wszyscy uczniowie projektu uczestniczący we wcześniejszych wykładach. Pierwszy  etap odbywać  się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie. Finał Konkursu odbędzie się w sali audytoryjnej  Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

 

9. Drugi etap polegać będzie na:

 

-    samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów 25 zadań testowych zamkniętych oraz pięciu zadan otwartych

 • czas przewidziany na rozwiązanie testu – 60 min,

 • test odbywać się będzie w auli Politechniki Częstochowskiej, te same zadania w tym  samym czasie rozwiązują wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie,

 • test obejmować będzie zakres treści przekazanych podczas wykładów

 • zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności

 • komisja szkolna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy

 • zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem, zaznaczając w arkuszu odpowiedzi, jedną najlepszą spośród podanych odpowiedzi do każdego pytania

 • za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt.

 • wszystkie poprawki w arkuszu odpowiedzi traktowane są jako odpowiedzi błędne

 • zaznaczenie więcej niż jednej lub żadnej opcji odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna

 • dopuszcza się korzystanie z kalkulatorów prostych, układu okresowego pierwiastków - zostaną one dołączone do zestawu pytań,

 • prace konkursowe sprawdzane są przez nauczycieli w/w liceum.

Po sprawdzeniu testów i obliczeniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników komisja ustala listę zwycięzców.

10. II etap- test, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu 29 XI 2014 roku w  sali audytoryjnej  Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

 1. Nagrody:  I miejsce – wyjazd do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku  połączony ze zwiedzaniem reaktora badawczego Maria

II i III miejsce-  nagrody rzeczowe

11. Szkoły zgłaszają maksymalnie 4 uczestników (na odpowiednim formularzu - załącznik Nr 1) Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej I LO.

12. Termin zgłaszania uczestników upływa z dniem 26.IX.2014

 

     Zgłoszenia należy kierować na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

ul. Kościuszki 8

42-200 Częstochowa , 

 

z dopiskiem   II  Powiatowy Konkurs „Energetyka Jądrowa”

lub faksem 34-3681480

 

     W przypadku braku karty zgłoszenia uczniowie nie przystępują do konkursu.

 

 


ROK SZKOLNY 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 ruszył projekt przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego:

Energetyka jądrowa przyszłością narodu”.

 

Do I Edycji Programu przystąpiło 55 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego. Podczas cotygodniowych spotkań nauczyciele I LO przeprowadzali zajęcia z zakresu energetyki jądrowej w czterech blokach tematycznych:

 • biologia - mgr Monika Lichańska-Walas

 • chemia - mgr Elżbieta Żołyniak

 • fizyka - mgr Katarzyna Tazbir

 • geografia - mgr Dorota Stelmach

 

W projekcie wzięło udział 43% gimnazjów powiatu częstochowskiego. Podsumowaniem projektu był I Powiatowy Konkurs, który sprawdzał wiedzę zdobytą na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego liceum. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 20 pytań zamkniętych oraz

12 pytań otwartych.

W trakcie trwania konkursu, w czasie przeznaczonym na sprawdzenie prac dr Renata Włodarczyk z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej wygłosiła referat na temat ogniw paliwowych.

 

Laureatką I Powiatowego Konkursu „Energetyka Jądrowa Przyszłością Narodu” została MONIKA KRĘCIWILK

uczennica Gimnazjum nr 21 w Częstochowie.

Laureatka wraz z opiekunem 14.02.2014 r. uczestniczyła w wycieczce do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku połączonej ze zwiedzaniem Reaktora Maria.

 

Finał konkursu:


 

Referat - Dr Renata Włodarczyk

ZAŁĄCZNIKI:

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza