Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Czcionka:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły I LO im. Juliusza Słowackiego  w Częstochowie.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U.     z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 4

 

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Opiekun SU.

Ich kadencja trwa jeden rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 5

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

§ 6

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 7

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU   z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 8

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły),
 • samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu,
 • wybór opiekuna samorządu,
 • przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły,
 • reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa do:
  • wydawania gazetki szkolnej,
  • informacji o programie nauczania,
  • umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacji życia szkolnego,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
  • przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
  • wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły.

 

Rozdział IV: OPIEKUN SU

§ 9

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 10

Opiekuna SU wybiera Zarząd SU.

§ 11

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I

Zasady ogólne

Wybory do SU są równe, bezpośrednie i tajne.

Dniem wyborów jest dzień nauki szkolnej wyznaczony wcześniej przez Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

Kadencja SU trwa jeden rok od dnia zaprzysiężenia.

Rozdział II

Prawa wyborcze uczniów

Prawo do głosowania mają wszystkie osoby, które w dniu wyborów są uczniami I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Wybrany przewodniczącym SU może być każdy uczeń klasy drugiej.

Przewodniczący SU nie może być wybrany na kolejną kadencję.

Rozdział III

Głosowanie

Głosowanie odbywa się co roku, przed 14 października co umożliwia zaprezentowanie się nowego SU w czasie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkie głosy oddawane są osobiście.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Szkolnej Komisji Wyborczej legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający, że jest on uczniem I LO im.                    J. Słowackiego. Może powołać się również na świadectwo osoby wchodzącej w skład SKW.

Wyborca otrzymuje od Komisji kartę do głosowania. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca głosuje wstawiając znak „x” obok nazwiska pożądanego kandydata, a następnie wrzuca kartę do urny.

Zabrania się agitacji wyborczej w dniu wyborów na terenie szkoły.

Gdyby w skutek nadzwyczajnych okoliczności głosowanie było uniemożliwione, SKW może je przerwać lub odroczyć do innego, ustalonego z Opiekunem Samorządu terminu.

Przewodniczący SKW odpowiada za porządek na sali głosowania. Ma prawo wyprosić osoby, które zakłócają przebieg głosowania.

Rozdział IV

Szkolna Komisja Wyborcza

Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, zwana dalej SKW.

SKW jest organem odpowiadającym za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie wyborów.

Osoby wchodzące w skład SKW nie mogą kandydować na przewodniczącego szkoły.

Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

a) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów,

b) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem      wyborów,

c) przeprowadzenie wyborów w szkole,

d) rejestrowanie kandydatów na przewodniczącego SU,

e) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do wiadomości publicznej,

f) sporządzenie kart do głosowania,

g) rozpatrywanie skarg wyborczych,

h) wykonywanie innych zadań.

W skład SKW wchodzi nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 10 osób.

W skład SKW wchodzą członkowie ustępującego SU oraz osoby wyznaczone przez opiekuna SU.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie SKW wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Zmiana w składzie SKW może nastąpić w wyniku zrzeczenie się członkostwa przez jednego z członków lub w przypadku kandydowania na przewodniczącego SU przez jednego z członków.

Uzupełnienia składu osobowego SKW dokonują członkowie poprzez wybranie członka z listy kandydatów.

 

Rozdział V

Przewodniczący SU

Kandydaci składają swoje kandydatury do SKW osobiście lub poprzez swoje komitety wyborcze.

Komitet wyborczy może liczyć maksymalnie 3 osoby (nie licząc kandydata na przewodniczącego).

Kandydaci są zobowiązani do przedstawienia swojego programu wyborczego.

Kandydaci zgłaszają się do KSW w terminie dwóch tygodni przed datą wyborów.

SKW rejestruje kandydata, jeżeli został on zgłoszony z zasadami obowiązującej ordynacji.

Rozdział VI

Kampania wyborcza

Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszonym  przez Przewodniczącego SU i kończy się dzień przed terminem głosowania.

Kampania wyborcza może być prowadzona w dowolnej formie, nie naruszając dóbr osobistych innych osób, porządku publicznego i dobrego imienia szkoły.

W celu prowadzenia kampanii można powołać Komitet Wyborczy złożony z maksymalnie 3 osób.

Plakaty wyborcze można umieszczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Plakaty należy umieszczać tak, aby ich zdjęcie nie powodowały żadnych szkód.

Zabroniona jest kampania wyborcza prowadzona w dniu wyborów.

Rozdział VII

Ustalenie wyników wyborów

Niezwłocznie po wyborach członkowie SKW liczą głosy i podają wyniki do wiadomości publicznej.

Komisja ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wydanych kart do głosowania.

Przewodniczący Komisji w obecności jej członków otwiera urnę i rozpoczyna liczenie kart do głosowania.

Jeżeli liczba kart przekracza liczbę uprawnionych do głosowania, Komisja ustala przypuszczalną przyczynę i w razie potrzeby unieważnia wybory. Winowajca zobowiązany jest do przygotowania kart na wybory w innym terminie.

Jeżeli liczba kart do głosowania się zgadza, Komisja przystępuje do liczenie głosów.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie znak „x” obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów.

Nieważne są karty do głosowania inne niż wydane przez Komisję.

Dopisanie na karcie dodatkowych nazwisk lub innych zapisków nie wpływa na ważność głosu.

Podając do publicznej wiadomości wynik głosowania, Komisja podaje również liczby:

a) osób uprawnionych do głosowania,

b) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

c) oddanych głosów,

d) głosów nieważnych,

e) głosów ważnych,

f) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

SKW sporządza protokół z głosowania w szkole.

Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, który spośród uczniów I LO wyznacza zastępcę, sekretarza oraz skarbnika.

W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów SKW wyznaczy termin drugiej tury wyborów w przeciągu 5 dni od pierwszej tury. W drugiej turze biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali tą samą ilość głosów.

SKW składa Dyrektorowi szkoły sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów.

Rozdział VIII

Ważność wyborów

Wybory uznaje się za ważne, jeśli wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Przeciwko ważności wyborów może być wzniesiony protest z powodu naruszenia niniejszej ordynacji i ustalenia wyników wyborów.

Protest wnosi się na piśmie do SKW w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.

Wnoszący protest powinien sformułować zarzut oraz przedstawić  dowody, na których zarzut opiera.

SKW rozstrzygając o nieważności wyborów stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownie.

SKW rozpatruje protest niezwłocznie i wydaje opinie ws. protestu. W opinii należy w szczególności podać, czy ewentualne naruszenie przepisów niniejszej ordynacji miało wpływ na wynik wyborów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu, SKW zarządza wybory w ciągu 5 dni od wydania postanowienia o słuszności protestu.

 

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza