Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

ERASMUS + Projekt „RIO-C Rivers in Our Cities”

Czcionka:

Erasmus + w Hiszpanii

30 stycznia 2022 r. grupa Słowaków wyruszyła do Saragossy, aby kontynuować prace nad projektem „Rzeki w naszych miastach” w ramach programu Erasmus +. Pobyt w Hiszpanii był doskonałą okazją na poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w kraju partnerskim i poznanie tej części Europy.

Nasi uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in.: znajdującą się w Saragossie Bazylikę del Pilar, Urząd Miasta Saragossy oraz miasto w ogóle, czy pałac Aljaferia – piękną, arabską budowlę będącą dziedzictwem kultury muzułmańskiej. Odbyli wycieczkę do Monasterio de Piedra, wyjątkowego miejsca, gdzie oprócz pozostałości po XIII w. klasztorze można podziwiać przepiękny park stworzony na pustyni po przekierowaniu koryta rzeki Piedra. Obecnych tam licznych wodospadów i bujnej roślinności nie da się zapomnieć. Podobne wrażenia dostarczył spacer do „Fontanny niedowiarków” i przechadzka wzdłuż wybudowanego w XVIII w. Kanału Aragońskiego, czy wędrówka po Barcelonie i podziwianie monumentalnej katedry Sagrada Faimilia oraz słynnej kamienicy Gaudiego Casa Batllo.

W ramach prac projektowych młodzież sadziła drzewa nad rzeką Ebro, uczestniczyła w wykładzie na uniwersytecie San Valero; tematem wykładu było znaczenia rzeki Ebro dla rejonu i całego kraju.

Ponadto na uczestników wymiany czekało mnóstwo zajęć mających na celu integrację połączoną ze świetną zabawą, tj.: spływ pontonowy połączony z zajęciami edukacyjnymi, udział w uroczystym obiedzie z lokalnymi daniami, prace nad stworzeniem postów dotyczących wycieczki po rzece Ebro – każdy kraj w swoim języku oraz w języku angielskim. 
 
Uczestnicy wymiany zgodnie twierdzą, że mają za sobą tydzień niezapomnianych wrażeń i są bogatsi o nową wiedzę, doświadczenia i przyjaźnie.


Wizyta we Francji


13 listopada 2021 r. wyruszyliśmy w naszą przygodę z projektem Erasmus+ do Francji. Nasza grupa składała się z sześciu uczniów klasy IIIG oraz pań: Tamary Samarcew i Jolanty Kuligowskiej-Woszczyny. Byliśmy gośćmi szkoły Saint-Caprais w mieście Agen wraz z innymi uczniami z Hiszpanii, Rumunii i Niemiec. Praca w grupach przy budowie domków dla ptaków pozwoliła nam rozwinąć umiejętności sprawnego komunikowania się. Kilka dni później zwiedziliśmy planetarium w Tuluzie i weszliśmy na największą wydmę w całej Europie. Zwiedziliśmy także wiele historycznych zakątków Agen. Wyjazd ten był dla nas niezwykle pouczający i dzięki przyjaźniom tam zawartym będziemy na zawsze wspominać go z uśmiechem na twarzach. 

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie

RIO-C Rivers in Our Cities”

w ramach programu ERASMUS +

§ 1

Projekt jest realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, wiedzy dotyczącej problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego, gospodarka regionu oraz gotowych do podejmowania działań projektowych.

 2. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe, siedmiodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do czterech krajów partnerskich ( Niemiec, Rumunii, Francji i Hiszpanii ).

 3. W listopadzie 2019 roku partnerzy z czterech krajów: Niemiec, Francji, Rumunii i Hiszpanii przyjeżdżają do Polski.

§ 2

Zasady rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom, podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o wyborze uczniów do grup projektowych oraz prowadzonej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne (mobilności) oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej slowacki.net w zakładce Erasmus+ oraz w Kąciku Erasmus+ w szkole.

 2. Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminie uczestnictwa w projekcie poprzez radiowęzeł szkolny, stronę facebook a także przez wychowawców klas oraz rodzicom na spotkaniach

 3. Zgodnie z zapisami projektu w mobilnościach w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniowskich weźmie udział około 24 uczniów ( w zależności od środków finansowych, które pozostaną do dyspozycji po kolejnych mobilnościach w związku z poczynionymi oszczędnościami ) i 2 lub 3 nauczycieli.

 4. Rekrutacja do poszczególnych zadań projektu i na wyjazdy zagraniczne trwa od 19 września 2019 roku do 30 września 2019 roku.

 5. Za rekrutację uczniów na wyjazdy zagraniczne odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania projektu.

 6. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników projektu.

 7. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia, wspierani będą uczniowie o ograniczonych zasobach finansowych.

 8. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy.

 9. Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:

 1. motywacja ucznia do udziału w projekcie,

 2. zadeklarowanie aktywnego uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji.

 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Kryterium językowe zostanie zweryfikowane na podstawie ocen z języka angielskiego i testu umiejętności i wypowiedzi na temat związany z ekologią w formie pisemnej.

 4. W przypadku kandydatów  z taką samą ilością punktów, przeprowadzona zostanie rozmowa w języku angielskim w celu zweryfikowania umiejętności komunikacyjnych.

 5. Każdy uczeń ma możliwość przystąpienia do projektu bez względu na to, na jakim poziomie uczy się języka angielskiego.

 6. Ostateczna rekrutacja odbędzie się według listy rankingowej. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona do 7 października 2019 roku.

   

Wymagane są:

 1. Pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły

 2. Posiadanie przez ucznia ważnego paszportu lub dowodu osobistego upoważniającego go do wyjazdu zagranicznego.

 3. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu,

 4. Złożenie przez ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie u koordynatora projektu,

 5. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa,

 6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

 7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu,

 8. Lista uczestników projektu oraz uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości.

 9. Jeżeli uczestnik projektu nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z udziału i realizacji projektu nie będzie mógł uczestniczyć w mobilnościach i dalszych pracach nad projektem

§ 3

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym

Kandydaci na uczestników projektu muszą dostarczyć do koordynatora projektu w terminie do 11 października 2019 roku następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o konieczności poniesienia kosztów zmiany rezerwacji biletów lotniczych w przypadku rezygnacji ucznia z udziału w mobilności ( jeżeli sytuacja taka zaistnieje po dokonaniu rezerwacji )

 2. Wypełniony formularz rekrutacyjny podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych

 3. Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział uczennicy / ucznia w projekcie oraz przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby projektu.

 

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

 3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na liczbę kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub ze względu na przypadki losowe.

 5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

Opracowały koordynatorki projektu: Częstochowa, 11 września 2019

Tamara Samarcew ( nauczyciel języka angielskiego ) Jolanta Kuligowska-Woszczyna ( nauczyciel języka włoskiego )

Zatwierdził Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie

mgr Małgorzata Kaim

 

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza